ashdod trans wide

פטור מארנונה לעסקים? עיריית אשדוד ממתינה להנחיות

עסקים רבים בעיר נמצאים בחוסר ודאות בנוגע לפטור מתשלומי ארנונה.

בהתאם להחלטות ממשלת ישראל בדבר מתן פטורים לעסקים, עיריית אשדוד מחויבת ליישם את ההנחיות ברגע שיתקבלו.

הנחיות אלו טרם התקבלו ואין פירוט באשר לזהות העסקים שיכללו בפטור זה, אם יתקבל. חשוב להבהיר כי לעיריית אשדוד אין כל שיקול דעת או אפשרות לפעול על דעת עצמה בעניין, וכל נושא הארנונה הינו בסמכות משרד הפנים וממשלת ישראל בלבד.

עם קבלת ההנחיות המפורטות נפעל ליישמן ולהביאן לידיעת ציבור בעלי העסקים.

דילוג לתוכן