ashdod trans wide

משרד האוצר: תנאי הסף לקבלת המענק לעסקים

פירוט תנאי הסף לתכנית הסיוע של משרד האוצר לעסקים ועצמאים שפורסמה ב-30/3.

בעקבות משבר הקורונה, פרסם משרד האוצר את תוכנית הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, שתחולק לשתי ופעימות. מועד העברת הפיצוי של הפעימה הראשונה מיועד לעבור לבעלי העסקים עד ליום 7/4/2020, מועד ותנאי הסף לפעימה השניה יפורסם בהמשך.

תנאי סף לזכאות בהתייחס לפעימת הפיצוי הראשונה:

  • הדורש הינו מאוגד כעוסק מורשה או פטור בלבד. חברות, בעלי שליטה ועמותות אינם זכאים.
  • גיל המינימום של העוסק 23.
  • העוסק הצהיר באזור האישי באתר מס הכנסה:
    • העסק היה פעיל ביום 29/2/2020
    • שהוא מעריך כי  בהשוואה לחודשים מרץ ואפריל אשתקד, תהיה ירידה במחזור העסקאות של לפחות 25%.
  • סך הכנסתו הפטורה והחייבת למעט שבח מקרקעין ורווח הון ב-2018 לא עלה על 240,000 ₪ ברוטו לשנה. הכנסות משותפות של בני זוג יחולקו באופן שווה ביניהם.
  • עוסק שהכנסתו ב-2018 הייתה בין 192,000 ₪ ל-240,000 ₪, יהיה זכאי לסכום מופחת.
  • סך ההכנסות של משק הבית של העוסק בשנת 2018 לא עלו על 340,000 ₪.
דילוג לתוכן