ashdod trans wide

הוכרזו ההגבלות החדשות לעסקים החל מ-1/4

הממשלה אישרה את התקנות החדשות כחלק מתקנות החירום שתוקפן יחל החל ממחר 1/4/2020.

תקנות נוספות אושרו אמש, על ידי הממשלה, שיגבילו את התנועה במרחב הציבורי ובמגזר העסקי. בנוסף לתקנות החדשות, תוגבר האכיפה על ידי משטרת ישראל בחיזוק כוחות צבא.

הגבלות על מקומות עבודה:

 • במקום העבודה לא ישהו בו-זמנית יותר מ-15% ממצבת העובדים או עד 10 עובדים, הגבוה ביניהם. אם יש צורך חיוני בעובדים נוספים לפעילות העסק, ניתן לעלות ל-30% ממצבת העובדים לאחר דיווח למשרד הכלכלה והתעשייה.
 • עובדי מנהלה לא יגיעו מלבד מקרים שנוכחותם הכרחית.
 • קבלת קהל במקום העבודה שאינם מוגדרים חיוניים תתאפשר רק לצורך אספקת מוצרים ושירותים הכרחיים, וכאשר מספר נותני השירות מצומצם ככל הניתן.
 • במגזר הציבורי תתאפשר נוכחות של 20% ממצבת העובדים.
 • עובדים הממשיכים לעבוד במקומות העבודה יצהירו מדי יום בטופס מתאים על מדידת חום ועל היעדר תסמינים.
 • העובדים יקפידו  על כללי היגיינה הכוללים: שטיפת ידיים, ימנעו משימוש משותף במעליות בכל פעם וחיטוי ציוד לאחר שימוש ולפני מעברו לאדם אחר.
 • במקומות עבודה בהם לא ניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין העובדים, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 • במקומות עבודה בהם ניתן לעבוד במשמרות, ידאג המעסיק לשיבוץ אותם עובדים לאותן משמרות.
 • עסקים לתיקון מוצרי תקשוב יורשו לקבל לקוחות בבית העסק.
 • בעלי חנויות בשווקים יורשו לבצע שירותי משלוחים.
 • שירות משלוחים מותר לכל המוצרים.

דילוג לתוכן