ashdod trans wide

אושר: המשך מתן ההקלות למובטלים

הממשלה אישרה את המשך מתן ההקלות לכל מי שהחל את האבטלה עד סוף חודש אפריל. במסגרת ההקלות כלול קיצור התקופה הדרושה לקבלת דמי ההבטלה ל- 6 חודשים והארכת תקופת הזכאות לדמי הבטלה עד סוף חודש מאי לכל מי שמסתיימת זכאותו לפני מועד זה.

בנוסף, יוכל הביטוח הלאומי לשלם מקדמה של עד 8,000 שקלים אף למי שטרם הסתיימה בדיקת כל הנתונים של בקשתו.

דילוג לתוכן